នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងណៃនាំអ្នកអំពីរបៀប​ផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំង Background នៃ Desktop របស់អ្នកតាមជំហានខាងក្រោម៖
របៀបទី ១៖ ចុច Right Click នៅលើផ្ទៃរូបភាពដែលបានបើករួចរាល់ > ចុច Set as Desktop Background

របៀបទី២​ ៖ ចុច​ Right Click នៅលើរូបភាព > ចុច Set as background

របៀបទី៣ ៖ ចូលទៅកាន់ Personalization > Desktop Background


សំរាប់ Windows XP:
– ចុច​ Right-Click នៅលើ Desktop
– រួចចុច Properties
– រួចចុច Desktop Tab
– រួចជ្រើសរើសរូបភាពដែលអ្នកពេញចិត្ត
 
សំរាប់ Windows Vista or Windows 7:
– ចុច​ Right-Click នៅលើ Desktop
– រួចចុច Personalize
-រួចចុច Desktop Background
– រួចជ្រើសរើសរូបភាពដែលអ្នកពេញចិត្ត
 
សំរាប់ Windows 10:
– ចុច​ Right-Click នៅលើ Desktop
– ចុច Start > Settings > Personalization > Background
– រួចជ្រើសរើសរូបភាពដែលអ្នកពេញចិត្ត