ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីរបៀបដំឡើង Centos Linux ក្នុង Virtual Machine​ ។ យើងជ្រើសរើស VM Ware យកមកបង្ហាញ:

សំរាប់ Centos ISO Files : ទាញយក Centos 6 &7 Linux

បើមិនទាន់មាន​កម្មវិធី VM Ware ទាញយកនៅទីនេះ

១. រៀបច៉ការដំឡើងជាមួយនឹង Virtual machine

​​​​​​​-បង្កើត Virtual Machine ថ្មីសំរាប់ដំឡើងវា

1

– ជ្រើសរើស​ ប្រភេទ Operation System និង Distribution នៃ OS

2 3

– បន្ទាប់មក ជ្រើសរើសទីតាំងរបស់ Virtual Machine និង ទំហំ Hard Disk

4 5

– បន្ទាប់មកចុច Customize Hardware រី Edit Virtual machine settings

6 7

-បន្ទាប់មកចុច CD/DVD(IDE)​  រួចចុច “Use ISO image file” សំរាប់ដាក់ Centos ISO File ដែលយើងបានទាញយករួចហើយ

8

ហើយបន្ទាប់មក បើក(Power on) Virtual machine ដើម្បីដំឡើង……..

9

២. ចាប់ផ្តើមដំឡើង Centos

-​ ជ្រើសរើសយក Install or Ugrade an existing system បន្ទាប់មកចុច Enter….

10

​​​​​​​​​​​​​​​​ – ជ្រើសរើសយក Skip  បន្ទាប់មកចុច Enter……

11

– រួចចុច Next…

12

-ជ្រើសរើសភាសា រួចចុច Next…

13

– ជ្រើសរើស Keyboard រួចចុច Next…

14

 

-ជ្រើសរើសយក Basic Storage Devices រួចចុច Next….

15

-ជ្រើសរើស Discard any data (YES)…….

16

-រួចបំពេញ Hostname របស់ ម៉ាស៊ីន…

17 18

– ដាក់​ IP Address អោយម៉ាស៊ីន…
19

-រូចចុច Close ….
20

-ជ្រើសរើស Time Zone (Phnom Penh) រួចបំពេញ
21

-រួចបំពេញ Pssword Root រួចចុច Next….
22

– ជ្រើសរើសយក Create Custom Layout រួចចុច Next….
23

–  រួចចុច Create ……

24

– ជ្រើសរើសយក Standard Partition រួចចុច Create ……

25

–   រួចចុច Create Boot Partition…..
26

–   រួចចុច Create Swap Partition….. 27

–   រួចចុច Create Root Partition….. 28

–   បន្ទាប់ពីបង្កើតរួច ចុច Next….29

-បន្ទាប់មកចុច Format……

30

-បន្ទាប់មកចុច Write changes to disk……
31

-បន្ទាប់មក Check Box “Boot loader password”ដាក់ Password នៅពេល Boot Kernel…
32

– ជ្រើសរើសយក Desktop ចុច Next….

33

– បន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការដំឡើងម៉ាស៊ីន……….
34

— បន្ទាប់មកចុច Forward………..

35

– ជ្រើសរើស “Yes,I agree to the License Agreement”បន្ទាប់មកចុច Forward………..
36

– បន្ទាប់មកបង្កើត User សំរាប់ម៉ាស៊ីន……..

37

– ជ្រើសរើស Date នឹង Time បន្ទាប់មកចុច Forward………..
38

-បន្ទាប់មកចុច Enable Kdump …..បន្ទាប់មកចុច Finish……….

39

-បន្ទាប់មកចុច OK  …..
40                                                                             ——–Successful———

ចែករំលែក