អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ជួបបញ្ហាចុច F8 មិនបាន ដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងសូមបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបបើក “F8” ដើម្បីចូលទៅកាន់ Safe Mode នៅក្នុង Windows 8/8.1 ដូចខាងក្រោម៖

១. ចូលទៅកាន់ Command Prompt(Admin)៖

coomandpromt

 

២. រួចដើម្បីបើក F8 យើងវាយ “bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy” ដូចរូបខាងក្រោម៖

cmdenable

៣. ដើម្បីបិទ F8 នេះវិញយើងគ្រាន់តែវាយដូចខាងក្រោម៖

              bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

សូមចែករំលែកអត្ថបទនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក។