យើងបានដឹងស្រាប់រួចមកហើយថា ការវាយប្រហារ និង ការសាកល្បង Testing យើងធ្វើបានតែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែប៉ុននោះ។​ ប៉ុន្តែពេលនេះយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Small Hacking Tool សំរាប់ធ្វើការស្វែងរកនៅចំនុចខ្សោយផ្សេងៗតាមរយ:ទូរស័ព្ទបាន។តោះយើងទៅមើល កម្មវិធី​ Android ទាំង 12 ដែលពេញនិយមសំរាប់ការ Hacking, Hacker, Security Researchers….

1. Hackode
Hackode
​​​​​ គឺជា កម្មវិធីToolbox​ សំរាប់៖ ធ្វើការសាកល្បង Hacking , IT Administrator និង Cyber Security Professional ដោយប្រើប្រាស់វិធី លួចយកពត៍មាន , Scanning ដើម្បីសាកល្បងវាយប្រហារ។

2. Androrat
Androrat
គឺជា កម្មវិធី Remote Administrator សំរាប់កុំព្យូទ័រ Android ។ Androrat វាមានកម្មវិធីមានលក្ខណ: Client និង Server ដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់​ភាសា java។ Android សំរាបជា client side និង Java/Swing សំរាប់ជា​ Server។

3. APKInsector
APKInspector
គឺជាកម្មវិធី GUI ដែលល្អបំផុតសំរាប់ការ Analysts ទៅលើកម្មវិធី Android។
4. DroidBox
DroidBox
គឺជាកម្មវិធីដែល Development សំរាប់ Dynamic Analysis នៃ​កម្មវិធីសំរាប់ Android។
5. Burp Suite
Burp Suite
គឺជា Integrated Platform សំរាប់ធ្វើការ​សាកល្បង Security នៃ Web Application។
6. zANTI
zANTI
គឺជាកម្មវិធីសំរាប់វិនិឆ្ឆ័យទៅលើប្រព័ន្ធ Network និង ការសាកល្បងវាយប្រហារ។
7. Droid SheepDroid Sheep
វាគឺជាកម្មវិធីងាយស្រួលប្រើប្រាស់សំរាប់ទូរស័ព្ទ Android​ វាផ្តល់នូវការពារ User នៅពេលប្រើប្រាស់ Web Services។
8. dSploit
dSploit
គឺជាកម្មវិធី Android សំរាប់​ Network Analysis និង ការធ្វើការសាកល្បងវាយប្រហារ។
9. Arpspoof
Arpspoof
គឺជាកម្មវិធីសំរាប់ Network Audit ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ Dug Song។
10. Shark for Root
Shark for Root
សំរាប់ Traffic sniffer នៅលើប្រព័ន្ធ 3G និង Wifi។
11. Nmap for Android
Nmap for Android
គឺជាកម្មវិធីសំរាប់​ Scanning Network , OS, Port……។
12. SSHDroid
SSHDroid
SSH គឺជា Protocol មួយដែលផ្តល់អោយយើងអាចRemote ទៅកាន់ SSH Server សំរាប់ Android ។ យើងអាចប្រើប្រាស់វាសំរាប់ Remote ទៅកាន់ PC និង ដំណើការ Execute Command ដូចជា Terminal ដែរ។