ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីរបៀបប្តូរឈ្មោះម៉ាសីុន (Hostname) នៅក្នុង Linux​ ។

1. ដំបូងយើងឆែករកឈ្មោះចាស់(Current Hostname)របស់​​​​ Machineសិន
សូមវាយ Command :

[root@host]#hostname​

 

1

តាមរូបភាព​វាបង្ហាញ host.local.domain ដែលវាជាឈ្មោះចាស់ដែលយើងប្តូរទៅជា​ host.khmercambo.test វិញ។

ចុច៖៖ របៀបដំឡើង Centos Linux ក្នុង Virtual Machine Step By Step

2. រួចយើងចូលទៅកាន់ទីតាំង Configuration “/etc/sysconfig/network” របស់វាហើយធ្វើការឆែក content របស់ : សូមវាយ Command:

[root@host]#cat /etc/sysconfig/network

 

2

3. បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកែប្រែឈ្មោះរបស់វាទៅជា​ host.khmercambo.test ដូចរូបខាងក្រោម៖

សូមវាយ Command:

[root@host]#vi /etc/sysconfig/network

 

3

រួចវាយ :w ដើម្បី Save Configuration នេះ។

4. Reboot Machine ដើម្បីអោយ Hostname ថ្មីរបស់យើងដំណើរការនៅលើ​ System។

5. បន្ទាប់មកឆែក Hostname ម្តងទៀត៖

4ការប្តូរ Hostname នៅលើ Machine របស់អ្នករួចរាល់ហើយ។

ចុច៖៖​ របៀបបង្កើត User នៅក្នុង Centos & Red Hat

សូមចែកជួយ Like & Share ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក។

 

ចែករំលែក