ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីរបៀបបង្កើត File នៅក្នុង Linux ។

1. យើងបង្កើត File មួយដែលមានឈ្មោះ “file”

សូមវាយ Command :

[root@host]#touch file

 

1

2. Check មើល File ដែលយើងបានបង្កើតរួច៖

សូមវាយ Command :

[root@host]#ls

2

Note: ដើម្បីបង្កើត File ច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយ ៖ សូមវាយ Command :

[root@host]#touch file1 file2 file3 file4 ..........

 

ចុច៖៖​ របៀបបង្កើត User នៅក្នុង Centos & Red Hat

 

3. ដើម្បីបង្កើត File ទទេ(Empty) ដែលមាន Size រួចជាស្រេច Ex: 20MB, 1GB……..

សូមវាយ Command:

[root@host]#dd if=/dev/zero of=testfile bs=2M count=1

+ /dev/zero : ប្រើសំរាប់បង្កើត Empty File។

+ of : សំរាប់ដាក់ឈ្មោះ File។

            + bs(Block-Size) : ទំហំរបស់ File នៃ មួយ Count។

            + Count : ចំនួនពហុគុណនៃ Block-Size។

ទំហំ File ដែលបានបង្កើត= BS(Block-Size) X Count

Ex: យើងបង្កើត File ដែលមានឈ្មោះ “test” ជា Empty File ដោយមាន BS=1M និង​ Count=1

6a

យើងនឹងទទួលបាន File “test” ដែលមាន Size= 1MB ដូចរូបខាងលើ។
ចុច៖៖ របៀបដំឡើង Centos Linux ក្នុង Virtual Machine Step By Step

 

សូមចែកជួយ Like & Share ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក។

ចែករំលែក