ហ្គេម​ Farming Simulator 2015 :សំរាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើ និង​ ជំនួញទិញដូរខាងទិន្នផលពីកសិកម្ម ។​ ក្នុងហ្គេមនេះ មានការ សាប​ រឺ ព្រោះ គ្រាប់ពូជ​ ,​ មានការបាញ់ជីកសិកម្ម ,​ ការប្រមូលផល,​​ ការដឹកទៅលក់នៅទីផ្សារ, ហើយបើយើងមិនចង់ធ្វើខ្លូនឯង យើងអាច ជួលបុគ្គលិកជួយធ្វើបាន បើយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់…..និងមានជាច្រើនទៀត។ វាមានលក្ខណ:ដូចជីវិតពិតអញ្ចឹងដែរ។

តម្រូវការ System ជាមធ្យម៖

Operating System: Windows Vista, 7 or 8
CPU: Core 2 Duo E4600 2.4GHz
RAM: 2 GB
Video Card: 1 GB with support for DirectX 9
Nvidia GPU : GeForce 7500 LE
Disk Space: 2 GB
Sound card compatible with DirectX 9.0c

តម្រូវការ System ដែល Recommended:

Operating System: Windows Vista, 7 or 8
CPU: Core 2 Duo E6850 3.0GHz
RAM: 4 GB
Video Card: support for DirectX 9
Nvidia GPU : GeForce GTS 450
Disk space: 2 GB
Sound card compatible with DirectX 9.0c

ទំហំ: 2.74GB

ចុចទាញហ្កេមFarming Simulator 2015 PCយកនៅទីនេះ
————————–
បើអ្នកមិនទាន់មានកម្មវិធី Torrent ទេ:

ចុចទាញយក ​UTorrent នៅទីនេះ
—————————————

វីឌីអូ Triler: